Menu Zamknij

Spółka SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „specjalisty w biurze spółki” – pełny etat

Spółka SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 • Miejsce pracy: ul. Pasieczna 2, Lubliniec
 • Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (poprzedzona 3 miesięcznym okresem próbnym) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. opracowywanie projektów regulaminów organizacji pracy spółki, w tym regulaminu organizacyjnego spółki oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy organizacji pracy spółki,
 2. wdrożenie instrukcji kancelaryjnej i jej aktualizacja, koordynacja obiegu dokumentów w spółce,
 3. współpraca z biurem prawnym w zakresie organizacji pracy i obsługi organów spółki,
 4. koordynacja planów pracy organów spółki,
 5. obsługa organizacyjna spotkań Prezesa Zarządu,
 6. realizacja bieżących spraw zleconych przez Prezesa Zarządu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawne, administracyjne lub z zakresu zarządzania),
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność i obowiązkowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, wysoka motywacja do pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • oryginał lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • oryginały lub kopie dodatkowych dokumentów o dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem na w/w stanowisko,

Informacja o  miejscu,  terminie i  sposobie  składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail:  biuro@simslaskpolnoc.pl;  pocztą lub bezpośrednio w biurze spółki,SIM Śląsk Północ sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko specjalista w biurze spółki”  w Lublińcu do 24 maja 2024r.

Informacje o wynikach naboru

Nabór będzie prowadzony w dwóch etapach:

 1. Etap I – ocena spełnienia wymogów formalnych,
 2. Etap II – ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które złożą ofertę na w/w stanowisko pracy zostaną powiadomione  pisemnie o wyniku postępowania na każdym etapu naboru oraz o wyniku końcowym postępowania.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu naboru jest SIM Śląsk Północ Sp. z o.o., ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec tel. +48 22 182 61 03, e-mail: biuro@simslaskpolnoc.pl (dalej: Spółka);
 2. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy o pracę;
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 221 KP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia w postępowaniu naborowym do Spółki, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w naborze. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach;
 5. dane zgromadzone w postępowaniach naborowych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia naboru, nie dłużej niż do 24.06.2024 r.
 6. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione;
 7. w granicach i na zasadach opisanych w RODO posiada Pani/Pan prawo żądania:
 8. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 9. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 10. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 11. usunięcia danych osobowych,
 12. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 13. zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem) oraz prawo do przenoszenia danych.

Prezes Zarządu

(-) Józef KORPAK